Chu2Otaku
Chu2Otaku

早啊……今日告诫自己:永远不要迷失自己,忘掉自己的世界观

ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story世界觀崩潰了怎麼辦?2014-04-10 02:19:44
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡在构造一个新的就好了,旧的崩溃了是以前的不够成熟,在此基础上构建了新意味着变得更加成熟。2014-04-10 02:42:30
ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story不想變熟女=3=2014-04-10 03:27:19
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡成熟不一定是变熟女……虽然这是大趋势2014-04-10 03:31:54
ryuuka
浅心琉卡wanna a chu2story我是少數派2014-04-10 06:54:14
Chu2Otaku
wanna a chu2story浅心琉卡那你还担心什么啊喂!2014-04-10 08:39:31