Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

故事故事!写啊!

calista
小Cwanna a chu2story
神马故事⊙v⊙
2014-05-17 13:59:32
Chu2Otaku
wanna a chu2story小C
好多好多,想了许多自己都感兴趣到想立马喝下伏特加跳兔子舞那样兴奋的故事……可是就是没动笔的动力……换句话说就是“没有节操了”
2014-05-17 15:35:23
calista
小Cwanna a chu2story
原来也是口号党~嘿~
2014-05-18 11:59:34
Chu2Otaku
wanna a chu2story小C
……虽然经常停工但是也有写的说!
2014-05-18 13:35:29
calista
小Cwanna a chu2story
加油╰( ̄ω ̄o)
2014-05-19 12:19:05
Chu2Otaku
wanna a chu2story小C
彼此!
2014-05-19 14:19:28