Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

你们试试 ACG.TV 这个域名……真不知道⑨老爷想干什么……

angelcn
兔控wanna a chu2story
B站老大搞A站?ಥwಥ
2014-06-23 13:19:58
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控
不,这和A站没关系……我觉得是凸显了⑨碧诗的野心,而且这域名也不便宜啊!
2014-06-23 13:37:46
angelcn
兔控wanna a chu2story
我知道,但是这个域名如果也是做弹幕视频的话,叫起来就是A站了.....真土豪啊
2014-06-23 13:43:54
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控
是啊……但是ACG.TV什么的……⑨老爷想干嘛啊
2014-06-23 13:53:45