Chu2Otaku
Chu2Otaku

真是好大的一个打击……

shiyue
柏木wanna a chu2story怎么啦2014-07-08 11:46:18
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木真正打算动手试试时才发现很久以前就已经此路不通了……2014-07-08 12:02:08
shiyue
柏木wanna a chu2story有时候我也会类似的感觉。。 下次早点下决定好了2014-07-08 12:04:25
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木说的也是啊……嘛……2014-07-08 12:20:42