Chu2Otaku
Chu2Otaku

用电视看番舒适度爆表啊!

koyomi
koyomiwanna a chu2story都要什么设备?2014-07-24 12:42:57
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi只是普通的家里的液晶电视、电脑(笔记本)还有连接线啦,就是一般来说电脑连投影仪的那种2014-07-24 13:08:31
koyomi
koyomiwanna a chu2story噢……这得用多少P的……2014-07-24 13:20:35
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi要说的话720P其实就够了,不过当然1080P最好2014-07-24 13:25:56