Chu2Otaku
Chu2Otaku

什么时候自己浮夸的那个地方能更少一些呢?

shiyue
柏木wanna a chu2story多看书~看的越多就越发现自己还好多不知道…2014-07-28 16:38:01
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木……正在看《哲学研究》……然后突然就看不下去了_(. .)/ Z)_2014-07-28 16:49:17
shiyue
柏木wanna a chu2story太…高深!2014-07-28 23:46:19
ayase
wanna a chu2story学社科的表示哲学什么的是不会帮助你脱团的......2014-07-29 00:03:00
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木得一直保持脑子运转的……2014-07-29 01:08:12
Chu2Otaku
wanna a chu2story脱团什么的,根本没想过2014-07-29 01:08:47