Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

某B财团

我只是吃个饭然后在7-11买瓶水而已…然后…某B财团就仿佛在说:“看看这个性价比吧!”
结果某B财团嗯,我只是吃个饭而已……
收藏品就多了一个……
钱啊……
angelcn
兔控wanna a chu2story
7-11居然有这东西卖...Σ(⊙▽⊙"a...
2014-08-27 15:36:22
Chu2Otaku
wanna a chu2story兔控
我想这一定是为了赚我的钱而摆上去的!
2014-08-27 15:52:18