Chu2Otaku
Chu2Otaku

刚刚突然发现了高中全班都知道的我的暗恋的对象了的微博了……卧槽卧槽卧槽心怎么又跳起来了卧槽

koyomi
koyomiwanna a chu2story这充满激动的句子好难读啊233332014-10-05 14:46:00
shiyue
柏木wanna a chu2story句子有点绕ww 2014-10-05 14:49:47
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi因为充满激动嘛=w=2014-10-05 15:28:28
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木我觉得也是w2014-10-05 15:29:32