Chu2Otaku
Chu2Otaku

已有约5天没看番,结论:不看番会心理失调难受致死

shiyue
柏木wanna a chu2story我一周不看就懒得补了…2014-12-01 14:01:27
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木撒,我一直是补旧番来着的2014-12-01 14:02:57
yqjun
Y君wanna a chu2story+100862014-12-01 14:05:53
Skies
Kinowanna a chu2story想看都没机会的表示……2014-12-01 14:46:25
Chu2Otaku
wanna a chu2storyKino表示同情2014-12-02 02:14:59