Chu2Otaku
Chu2Otaku

isis真的是被调戏至死啊……

ayase
wanna a chu2story娱乐过头了啦,会被报复吧...不是是日本所以无所谓啦2015-01-23 03:59:29
ayase
wanna a chu2story不过是,果然surface的键盘打字还是很不方便2015-01-23 04:00:24
Chu2Otaku
wanna a chu2story娱乐至死嘛,也算是这个时代的特点了【摊手2015-01-23 06:09:15