Chu2Otaku
Chu2Otaku

个与群的对抗

你还想让我怎样!
你一直对我做的事情,没有一件是对我好!
我只有反抗!
但是,我比你弱小。


        弱小就弱小吧,我可以变得强大
        最悲哀的种子埋下了
        ——我的强大只有向你模仿

模仿的途中,没有对抗你的实力。
有时想要更加强大,只有向你来借
这相当于
放弃抵抗,任你玩弄
然后得到你的残羹


        模仿的途中,甚至会忘记对抗
        只想着强大
        很久后才发觉
        已然被你同化


无力啊我
无力啊        但我还能怎样


已经得到力量的
不愿失去
终究还是会被同化
我也一样


        哀哉,哀哉
        从未有人问过
    “你是否愿被生于世上”


【……
Chu2Otaku
wanna a chu2story这种排版方式好像也不是很好……这篇有在豆瓣上放http://www.douban.com/note/483956417/2015-02-07 13:57:27