Chu2Otaku
Chu2Otaku

突然发现自己总是道德绑架自己……

Patchouli
Patchouliwanna a chu2story怎麼說?2015-03-18 09:27:33
Chu2Otaku
wanna a chu2storyPatchouli每当我想起某件我做过的错事,我都会跳出来指责自己并且以此威胁自己……这种的感觉2015-03-18 13:24:47
Patchouli
Patchouliwanna a chu2story意義何在。。。let it go......2015-03-25 09:15:59
Chu2Otaku
wanna a chu2storyPatchouli有时候就是不由自主地……2015-03-25 10:24:20
Patchouli
Patchouliwanna a chu2story沒關係,慢慢就好了2015-03-26 08:30:35
Chu2Otaku
wanna a chu2storyPatchouli恩……2015-03-26 09:32:48