Forgot password?
Chu2Otaku
Chu2Otaku

一个悲伤的消息——舍友脱团了

shiyue
柏木wanna a chu2story
你也加油
2015-04-21 02:56:37
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
根本就没有心动的人加不了油啊……
2015-04-21 02:58:58
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story
可以点火了:)
2015-04-21 03:01:56
After_Dusk
Before_Dawnwanna a chu2story
我来组成打火机
2015-04-21 03:03:17
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜
恩,今天晚上就打算行动的
2015-04-21 03:03:58
Chu2Otaku
wanna a chu2storyBefore_Dawn
我来组成汽油!
2015-04-21 03:04:20
timrocket
Ryuunosukewanna a chu2story
我来组成柴火!
2015-04-21 03:10:25
shiyue
柏木wanna a chu2story
听着有点悲伤呢
2015-04-21 03:14:40
Chu2Otaku
wanna a chu2story柏木
嘛,还没等到吧
2015-04-21 04:11:35
Chu2Otaku
wanna a chu2storyRyuunosuke
最好再来个人组成火焰喷射器!
2015-04-21 04:11:55
yqjun
Y君wanna a chu2story
6人宿舍只有1个脱团…而且感觉长期会如此
2015-04-21 04:16:23
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君
天啊……
2015-04-21 04:36:57
ayase
wanna a chu2story
节哀...不,烧了他!
2015-04-21 06:04:31
Chu2Otaku
wanna a chu2story
烧!!!
2015-04-21 07:12:43