Chu2Otaku
Chu2Otaku

西坡

西坡西坡西坡西坡西坡西坡西坡本来写了好些话结果没传上去ಥ_ಥ。第二版:西坡还是没有北坡给劲,完。
0722
文浩wanna a chu2story摸摸头,我也经常这样。。。2015-08-21 09:54:10
0722
文浩wanna a chu2story( ̄□ ̄;)那个男性生物的脑袋是怎么一回事2015-08-21 09:54:43
0722
文浩wanna a chu2story( ̄□ ̄;)哦好吧,一直以为你是妹子是我的错ORZ…其实是把你和chii妹子整混了…(o;TωT)o对不起2015-08-21 09:55:48
Chu2Otaku
wanna a chu2story文浩我竟然有妹子那么萌!?2015-08-21 09:57:47
0722
文浩wanna a chu2story头像骗人(o;TωT)o2015-08-21 09:58:14
Chu2Otaku
wanna a chu2story文浩头像永远是用来骗人的!【其实从前我的头像是元首2015-08-21 10:56:55
0722
文浩wanna a chu2story—O—2015-08-21 11:34:46
Chu2Otaku
wanna a chu2story文浩不要那么惊讶2015-08-21 11:45:36
0722
文浩wanna a chu2story( ̄□ ̄;)我真的不惊讶2015-08-21 12:24:54
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story被大脸帅醒⊙ω⊙✨2015-08-21 18:13:46
Chu2Otaku
wanna a chu2story文浩好吧2015-08-21 20:37:21
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜✌️2015-08-21 20:37:27
Numpkin
Nwanna a chu2story视野真好ww2015-08-22 04:58:06
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN西坡的优势2015-08-22 13:42:14