Chu2Otaku
Chu2Otaku

买了个可以用钉子钉纸条的木板当工作版,会有改变吗?

VickyClr
wanna a chu2story会有很多纸条和钉子2015-12-07 12:35:50
Chu2Otaku
wanna a chu2story已经有许多钉子和几张纸条了…2015-12-07 12:36:58