Chu2Otaku
Chu2Otaku

但自己的分析绝不可能全面……人只能看到自己的前面,谁能直接看到自己的后脑勺呢?

Numpkin
Nwanna a chu2story可以找面镜子,论情侣的强大奥义2015-12-14 17:02:16
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN或许是个办法……2015-12-14 23:46:48
Numpkin
Nwanna a chu2story这是个双关语2015-12-15 10:58:01
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN没有get……2015-12-15 11:14:42
Numpkin
Nwanna a chu2story可以自己让情侣照下来看,也可以自己拿两面镜子看,情侣同时也能起到互相帮助观察自己平时看不见的缺陷的作用,所以是双关语2015-12-16 15:01:34