Chu2Otaku
Chu2Otaku

这一放假发现自己完全“慌”了,不知道做什么……

catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story我也是,明明存了很多书要看。现在在整理歌单..2015-12-22 20:45:49
1114765815
神机喵蒜你们是在炫耀么∏_∏2015-12-23 01:13:01
Chu2Otaku
wanna a chu2story神机喵蒜<_<整理歌单2015-12-23 05:16:37
catcatcat
神机喵蒜wanna a chu2story๑乛◡乛๑2015-12-23 06:05:56
catcatcat
神机喵蒜嗯,幸福来得太突然真是痛苦呢:)2015-12-23 06:06:17
1114765815
神机喵蒜不怕,我是弱受喜欢被调戏的,←_←2015-12-23 06:30:47
catcatcat
神机喵蒜:)喔2015-12-23 06:33:34