Chu2Otaku
Chu2Otaku

所以说女性的反应应该是怎样的啊,我一个死宅怎么会懂啊!但是不懂女性的描写就失真了……

piggsy
piggsy wanna a chu2story交一个双子座的女朋友..她一天能表现出十二星座所有的反应..别问我为什么知道..2016-04-10 10:54:25
Chu2Otaku
wanna a chu2storypiggsy ……好吧2016-04-10 11:51:25
VickyClr
wanna a chu2story走出去了解啊亲2016-04-10 14:18:45
Chu2Otaku
wanna a chu2story哈……2016-04-10 23:12:17
natsunosuika
夏の西瓜wanna a chu2story问问女性的基友好了2016-04-11 02:05:11
Chu2Otaku
wanna a chu2story夏の西瓜好像是个法2016-04-11 11:16:53