Chu2Otaku
Chu2Otaku

当约好的人跟你说“不想去了”的时候……

Skies
Kinowanna a chu2story内心是崩溃的2016-07-16 06:14:50
Numpkin
Nwanna a chu2story特别是好友在最后一刻发来消息。。。2016-07-16 13:09:32
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN没错2016-07-16 15:10:59
Chu2Otaku
wanna a chu2storyKino超级2016-07-16 15:11:37
ayase
wanna a chu2story会觉得“好想干掉他啊”2016-07-16 22:51:17
wnhry
X菌wanna a chu2story想开点。他不放你鸽子已经很够哥们了。2016-07-17 08:45:26
Chu2Otaku
wanna a chu2storyX菌我觉得这根本没有区别……2016-07-17 23:28:02
Chu2Otaku
wanna a chu2story超级想啊!2016-07-17 23:28:12