Forgot password?
Francesca
Francesca

我真是觉得我越来越奇葩了 我喝红糖水还想吐是怎么着了 我真是觉得好难喝><

Evil1987
Evil1987Freya
有了?
2013-05-09 09:43:18
Francesca
FreyaEvil1987
有泥煤阿!!
2013-05-09 10:12:35
Evil1987
Evil1987Freya
激动对身体不好的~
2013-05-09 10:22:02
Francesca
FreyaEvil1987
我很淡定好吗=w=
2013-05-09 10:50:41
Evil1987
Evil1987Freya
其实挑食不好的~看你瘦的这样~弄个红糖布丁嘛~
2013-05-09 11:02:44
Francesca
FreyaEvil1987
咦你怎么知道我挑食=w=其实还好啦 我不是很瘦 算正好的。。红糖布丁你给我做阿 肚子疼谁还管红糖布丁。。
2013-05-09 17:07:39
Evil1987
Evil1987Freya
好吧~哥太后知后觉了~可是就算我做了你都吃不了啦~
2013-05-09 23:50:21
Francesca
FreyaEvil1987
哎呀还没看粗来你是厨男0.0
2013-05-10 10:17:28
Evil1987
Evil1987Freya
人不可貌相海水不可斗量~哥可是要成为黑暗料理之的男人啊!
2013-05-10 11:25:51
Francesca
FreyaEvil1987
黑暗料理界的?那窝还是离你远一点好了【推你
2013-05-10 15:04:44
Evil1987
Evil1987Freya
别酱紫,窝的成功需要白老···不,是吃众···
2013-05-10 15:43:29
Francesca
FreyaEvil1987
哈哈哈快去让你基友去尝尝
2013-05-11 06:38:08
Evil1987
Evil1987Freya
基友只适合跟我去看科技片~
2013-05-11 09:20:20
Francesca
FreyaEvil1987
噗!
2013-05-13 11:29:03