Forgot password?
Juan
Juan

如果没有人来帮你
那么就去帮助别人
人生是有限的
我们所能做的只不过是
在有生之年让自己过的高兴些罢了

dianxincha
兔依依
人生是有限的,我们要不虚此生~~
2010-08-06 06:49:13