Forgot password?
Ku_U
Ku_U

小时候哭着哭着就笑了,长大后笑着笑着就哭了。WWWWW

cronu
蓝星人小哟w
听这BGM看到这句话也太催泪了吧!
2012-06-12 10:14:03
Ku_U
蓝星人小哟w
不知道你听到的是哪首。。随机的...骚年别哭。站起来撸!
2012-06-12 17:28:47
cronu
蓝星人小哟w
手嶌葵的那首。。
2012-06-13 03:45:02