Ku_U
Ku_U

完成体。。

完成体。。还是感觉不搭配的样子Orz
cronu
蓝星人小哟w诶?前面是贴在屏幕上了0 02012-06-13 03:46:24
Ku_U
蓝星人小哟wNO~屏幕里面的是壁纸。定做的,所以刚刚好接上2012-06-13 15:45:07
cronu
蓝星人小哟w(⊙o⊙)哦2012-06-14 03:17:19