Forgot password?
LADYMIYA
LADYMIYA

今个圣诞同朋友仔去左教堂度参加福音会,距地好虔诚,好友善,27号晚再去参加距地噶活动!妈咪今日就番来啦!!!手信手信!!!

angelcn
兔控
难道你都系信徒?...( ⊙ o ⊙ )啊?
2010-12-25 15:42:08
LADYMIYA
LADYMIYA兔控
唔系,你系?
2010-12-25 16:11:19
angelcn
兔控LADYMIYA
唔系你又可以去参加..?...如果我系的话,圣诞节我就一早有节目了...(T T)
2010-12-26 06:54:25