Forgot password?
Mercy
Mercy

听Deva的,吃些零食去。早上量体重已经只剩下40公斤整了=_=估计和我们寝室的人说去的话,她们不会可怜我只会怒吼了……

wumin
wumin
实在太口恶啦!怎么我这么回…T_T
2010-08-17 06:28:00
Mercy
Mercywumin
你也跟我寝室里德姐们儿一样了……
2010-08-17 07:41:07
wumin
wuminMercy
所以这这娃别刺激我麻…已经够可怜的了…
2010-08-17 07:49:50