Forgot password?
Mercy
Mercy

晚上的党课考试,准备打小抄了=_=党!我对不起你!

boz_z
波仔Mercy
我觉得没有多少人能背过= =
2012-04-08 01:52:50
Mercy
Mercy波仔
所以毅然决然打小抄!
2012-04-08 02:26:29
kana
kanaMercy
我觉得带个手机就够了…
2012-04-08 03:17:35
Mercy
Mercykana
我准备手机、touch和小抄全方位立体准备=_=
2012-04-08 03:19:22