Forgot password?
Mercy
Mercy

前两天一激动,买了些不怎么穿得衣服……好懊恼……

Halai
Mercy
施主 理性啊理性
2012-08-19 07:47:12
Mercy
Mercy
我属于容易冲动消费的类型……不好改啊……
2012-08-19 07:53:41
Halai
Mercy
买前三思
2012-08-19 07:59:01
Mercy
Mercy
三思了……还是脑子一热就买了……
2012-08-19 08:06:09
Giru
GiruMercy
衣服不许试的绝对不能买!
2012-08-19 15:16:13
Mercy
MercyGiru
试了……还是买了……
2012-08-20 00:38:19