Sousuke
Sousuke

肚。。。。肚子疼。。。。。。。。。。TAT

shikiG
shikiMILK喝。。。。喝热水。。。。。。。。。=w2012-10-07 13:13:27
Sousuke
MILKshiki超疼。。。我先蹲坑去QAQ。。。。。。2012-10-07 13:15:26
shikiG
shikiMILK你还是喝点盐水吧0 02012-10-07 13:19:32
Sousuke
MILKshiki好不爽啊T^T2012-10-07 15:02:05