ZHAN
ZHAN

hai

119
拾壹hello2011-07-08 14:42:48
ZHAN
我就是你你好2011-07-08 14:44:13
119
拾壹我就是你你可以在回复的时候点击对方头像,这样就回复给对方了2011-07-08 14:49:33
ZHAN
我就是你呵呵 谢谢 我第一次玩2011-07-08 14:52:51
119
拾壹我就是你恩,你是新喵~2011-07-08 14:54:40
ZHAN
我就是你拾壹 是啊 我在别人qq上看到 就自己也注册玩一下 呵呵2011-07-08 14:59:08