Forgot password?
Zunix
Zunix

究竟买macpro对我来说有多大用处……搞不太懂……配置太高完全用不上

boz_z
波仔Jin.Akimoto
续航能力不错嗷嗷嗷
2015-08-16 02:36:49
Zunix
Jin.Akimoto波仔
macpro
2015-08-16 04:21:20
Zunix
Jin.Akimoto波仔
Mac Pro续航个波啊!
2015-08-16 04:21:41
Zunix
Jin.Akimoto波仔
反正都干不过我续航12小时的macbook air
2015-08-16 04:22:00
boz_z
波仔Jin.Akimoto
诶诶!!是么!!!【我一直以为都有很强的续航能力的呢orz
2015-08-16 04:34:56