akuma13s
akuma13s

段考奇差。要死多少次我才会醒。自行持续闭关到22号。断网一个月。两个选择,要么好好考,要么赶紧死。

Halai
闭关修炼2010-10-15 08:16:32
akuma13s
Alare好好准备。来日再战2010-10-15 09:12:02
Halai
Alare加了个油2010-10-15 09:14:02
bigheadmiffy
多啦A梦加油!!!2010-10-15 09:22:16
akuma13s
Alare多啦A梦 @halai 谢~2010-10-15 10:04:42