anna42
anna42

唉对了,都没人吐槽理查二世里演亨四那个演员吗,就是黑镜子第一集里的操猪首相XDDDDDDDDD

Giru
Giru焦糖奶油菇别提啊,一提还能专心看剧了吗?2012-07-15 08:50:07
anna42
焦糖奶油菇Giru理查二世演过去了,现在演亨四的是JI叔www2012-07-15 08:51:25
Giru
Giru焦糖奶油菇可是我还只看了上半部,时间不够2012-07-15 10:23:27