Forgot password?
anna42
anna42

感觉卷五里的龙女好傻,还是马丁太拖沓

Giru
Giru焦糖奶油菇
卷五出来以后大家都觉得等了这么多年剧情没什么进展有着坑爹感。马丁还说这是卷四的另一半……
2012-09-29 12:43:58
anna42
焦糖奶油菇Giru
对,我看他写的序什么的,说是还是第四卷的东西换个角度讲
2012-09-29 13:08:18
Giru
Giru焦糖奶油菇
最坑的就是囧和山姆的重复了……
2012-09-29 13:10:09
anna42
焦糖奶油菇Giru
呃,太坑了...
2012-09-29 13:17:22