anna42
anna42

感觉卷五里的龙女好傻,还是马丁太拖沓

Giru
Giru焦糖奶油菇卷五出来以后大家都觉得等了这么多年剧情没什么进展有着坑爹感。马丁还说这是卷四的另一半……2012-09-29 12:43:58
anna42
焦糖奶油菇Giru对,我看他写的序什么的,说是还是第四卷的东西换个角度讲2012-09-29 13:08:18
Giru
Giru焦糖奶油菇最坑的就是囧和山姆的重复了……2012-09-29 13:10:09
anna42
焦糖奶油菇Giru呃,太坑了...2012-09-29 13:17:22