ayuholic
angelcn
兔控嗯?不是已經出結果了麽?2011-11-06 15:44:32
airlandon
youkali投了,也要投团长哦!2011-11-06 15:51:07
trickortor
Tor黑猫和大萌神一起,果然还是黑猫~anaru和黑长直最难抉择了2011-11-06 15:58:42
ayuholic
Kuronekoyoukali投了哇。2011-11-07 02:16:42
ayuholic
Kuroneko兔控出了第一个粉圆。2011-11-07 02:16:52
ayuholic
KuronekoTor黑长直。。。2011-11-07 02:18:13
trickortor
TorKuroneko鹤子啦鹤子(๑´ڡ`๑)2011-11-07 10:23:51