ayuholic
ayuholic

新人报道。不知道catfan有没有客户端呢?

angelcn
兔控用手机浏览器登录m.catfan.me吧.....2011-05-12 14:19:33
Dew
Dew有手机版2011-05-12 14:23:31
ziegfeld
斯普特尼克恋人暂时毛的…… 有iphone 案桌 黑莓的话移动版是跟网页版几乎一样的实时刷新2011-05-12 15:37:04
ayuholic
Kuroneko斯普特尼克恋人噢 谢谢啦 ~~2011-05-12 16:31:02
ayuholic
KuronekoDew嗯 目前手机浏览器登陆中 2011-05-12 16:50:18
ayuholic
Kuroneko兔控哈哈大家都好热情哇  2011-05-12 16:51:59