ayuholic
ayuholic

我觉得手机上喵友比电脑上舒服呢。

kana
kana改爪机吧,还用神马电脑啊…全民爪机化XD2011-06-17 18:24:27
ayuholic
Kuronekokana米错米错 爪机速度快 界面也漂亮 噢吼吼吼2011-06-18 03:46:20