beckham
beckham

朋友不声不响地居然结婚证都领了,好多感慨

lucifer
加百列你什么时候领个2012-01-03 09:40:04
beckham
贝壳加百列以后就不能很方便得叫出来一起玩了。另外感慨就是我到现在连像模像样的恋爱都没谈过2012-01-03 09:42:14
lucifer
加百列时间都浪费了啊 少年2012-01-03 09:43:53
beckham
贝壳加百列呵呵,是啊,白活了2012-01-03 10:02:15