beckham
beckham

他妈的阴天啊

Azalea
Azalea贝壳他妈的雨天啊T T2012-06-06 04:57:28
miffypyo
车布酱贝壳我这里都已经很久没见到太阳了= =2012-06-06 05:39:51
beckham
贝壳Azalea比我还惨,hug一记2012-06-06 06:13:03
beckham
贝壳车布酱今天金星凌日啊啊啊啊啊啊啊,下一次要过一百多年才有啦啊啊啊2012-06-06 06:18:16
Azalea
Azalea贝壳不喜欢带伞的人伤不起啊2012-06-06 06:36:46
beckham
贝壳Azalea我还要穿雨披啊啊啊,更麻烦2012-06-06 07:14:22
miffypyo
车布酱贝壳我也想看啊o(╯□╰)o2012-06-06 08:41:08