Forgot password?
borg
borg

人里一生,真系无甘多乜也事!其实人生真系好简单,往前行仲系原地踏步,都系我D自己的选择,无其他人可以帮手!或者两年的时间对于我来讲,真D系5够用,但系我却需要继续努力落去,因为我噶人生5系里度!