chishuting
chishuting

#daydaynew#学会了做小米粥,棒棒嗒!

celinewang0417
JiaqiRenaChi这个还用学么。。2015-07-26 11:32:44
chishuting
RenaChiJiaqi要一直一直搅拌唉,你知道么2015-07-26 11:33:11
celinewang0417
JiaqiRenaChi我就知道冷了就结块 就不好吃了2015-07-26 11:33:58