chishuting
chishuting

这样下去我就快得抑郁症了……唯一能安慰自己的是现在的位子比较方便偷偷掉眼泪。

yuri_mak
吐司喵RenaChi振作!!运动可以帮到你2015-08-07 11:27:36
chishuting
RenaChi吐司喵嗯!!!2015-08-07 11:31:47
celinewang0417
JiaqiRenaChi又怎么了2015-08-07 12:51:55
chishuting
RenaChiJiaqi吵架…冷战中…醉了2015-08-07 12:52:31
celinewang0417
JiaqiRenaChiwith who...2015-08-07 12:52:53
chishuting
RenaChiJiaqi一朵还没过去的乌云2015-08-07 12:54:10
celinewang0417
JiaqiRenaChi吐血身亡 有屏蔽功能 我要屏蔽乌云消息2015-08-07 12:59:53