chishuting
chishuting

daydaynew,看上了一个小可爱,伊野尾慧,还是明治大学建筑系的~

celinewang0417
JiaqiRenaChi推荐个日剧了 昨天看了10分钟为了N 看不下去啊!!!2015-08-26 23:54:56
chishuting
RenaChiJiaqi看人间失格吧…2015-08-27 02:06:40
celinewang0417
JiaqiRenaChi堺雅人?2015-08-27 05:09:00
celinewang0417
JiaqiRenaChi噫 莫非说的是94年那版电视剧?2015-08-27 05:46:25
chishuting
RenaChiJiaqi对呀对呀,刚刚补完,还不错2015-08-27 06:34:09