Forgot password?
chishuting
chishuting

daydaynew,研究了一下午蓝斯诺的金星系列,我是金星水瓶,且落在12宫,感觉此处已经配上眼泪。

celinewang0417
JiaqiRenaChi
怎么解释
2015-09-06 17:19:32
chishuting
RenaChiJiaqi
12宫不是一个好位置,它代表着极度内收,隐藏和秘密。金星水瓶么,就是不会主动付出,即使付出,也一定要留退路。
2015-09-08 08:25:02