Forgot password?
claymoer47
claymoer47

真苦逼,牙龈肿痛,想吃宵夜都吃不了/(ㄒoㄒ)/~~

poppy
水绘
上火???
2011-09-06 13:46:52
angelcn
兔控
幸好我平时都没有吃宵夜的习惯....
2011-09-06 13:47:14
claymoer47
叮叮水绘
嗯,昨晚的泡面上火了。。。。
2011-09-06 13:51:01
claymoer47
叮叮兔控
在学校5点吃饭。。。。到11点就饿了啊。。。
2011-09-06 13:51:31
poppy
水绘叮叮
呃...我刚吃完泡面.......
2011-09-06 13:52:08
claymoer47
叮叮水绘
喝凉茶吧孩纸~
2011-09-06 13:53:27
poppy
水绘叮叮
木有.......
2011-09-06 13:55:26
claymoer47
叮叮水绘
我也木有啊/(ㄒoㄒ)/~~
2011-09-06 13:58:40
poppy
水绘叮叮
=A=
2011-09-06 14:08:09
angelcn
兔控叮叮
你的消化能力很强啊....
2011-09-06 14:32:34
claymoer47
叮叮兔控
一直很强啊,吃货啊。。。
2011-09-06 14:36:01
claymoer47
叮叮水绘
果断去隔壁宿舍抢凉茶!
2011-09-06 14:39:37