claymoer47
claymoer47

终于起床了,貌似饭堂什么的好像没东西吃了,身上又没钱,肿么办(ー_ー)!!

gujiaxi
谷小西自己种菜吃呗2011-10-15 05:09:49
claymoer47
叮叮谷小西没种子,没土地2011-10-15 05:29:23
yoyo
伽罗别吃了亲2011-10-15 06:55:52
claymoer47
叮叮伽罗好饿TAT~2011-10-15 07:56:51
yoyo
伽罗叮叮现在也好饿。。。。2011-10-15 15:44:37