claymoer47
claymoer47

好久没上喵了,当时没带电脑来学校,现在终于有电脑用啦,各位喵们,我又肥来啦~

yqjun
Y君叮叮虽然我不认得人=。= 欢迎肥来2012-03-21 05:54:54
boz_z
波仔叮叮偶噶爱丽!2012-03-21 06:38:10
claymoer47
叮叮波仔他大姨妈!2012-03-21 14:11:50
claymoer47
叮叮Y君抱一个~2012-03-21 14:12:00
Dew
Dew叮叮学!姐!!!!!我还以为你shi了!!!!2012-03-21 15:33:20
claymoer47
叮叮Dew学你妹!魂蛋! 我才没shi呢!我活的好好的!!!!2012-03-22 10:35:27
skog
肚几肚几叮叮学姐好久不见~~~2012-03-22 16:07:21
claymoer47
叮叮肚几肚几去shi,你们别这样!2012-03-23 12:26:12