claymoer47
claymoer47

军火女王好带感啊,电子风的op和预告好棒~ 自从黑礁后没看过那么有feel的枪战片了(人设略猎奇= =)

yqjun
Y君叮叮+10086黑礁看得好过瘾2012-04-21 08:40:23
angelcn
兔控叮叮OP好爽啊....2012-04-21 12:46:05
claymoer47
叮叮Y君很过瘾+max!2012-04-21 14:00:06
claymoer47
叮叮兔控预告也有feel~2012-04-21 14:00:19