Forgot password?
claymoer47
claymoer47

现在好饿~~~

ayuholic
Kuroneko
真快……
2011-05-13 05:25:02
claymoer47
叮叮Kuroneko
中午才扒了几口就发生了那种事。。。。哪吃得下啊
2011-05-13 05:26:19
ayuholic
Kuroneko叮叮
呃,也是呢…找个便利店随便买点补充下吧。
2011-05-13 05:28:37
claymoer47
叮叮Kuroneko
等下上课顺便买东西吃
2011-05-13 05:29:44
ayuholic
Kuroneko叮叮
呃 下午决定逃了 果断睡觉… 午安啦~
2011-05-13 05:32:01
claymoer47
叮叮Kuroneko
果然是好孩子么,午安=。=
2011-05-13 05:33:26
yoyo
伽罗
其实虫子也不错啊~~补充蛋白质嘛~
2011-05-13 08:51:32
claymoer47
叮叮伽罗
你想要吃么= =
2011-05-13 09:02:19
yoyo
伽罗叮叮
= =不想.....
2011-05-13 09:05:13
claymoer47
叮叮伽罗
很好吃的,肉肥汁多,鲜嫩多汁啊
2011-05-13 09:28:58
yoyo
伽罗叮叮
刚好适合你啊~鸡不是喜欢吃虫子咩??
2011-05-13 16:12:19
claymoer47
叮叮伽罗
杀了你= =#
2011-05-13 16:17:44
yoyo
伽罗叮叮
快杀了我吧!!!明天不想开工啊啊啊啊啊 ....TAT...
2011-05-13 16:23:18
claymoer47
叮叮伽罗
借我玩玩那个仪器吧~~~
2011-05-13 16:24:50
yoyo
伽罗叮叮
就算我肯我们组长也不会答应你的!
2011-05-13 16:26:11
claymoer47
叮叮伽罗
小气,孤寒TAT
2011-05-13 16:33:41
yoyo
伽罗叮叮
= =不是我孤寒,而是我怕你一个不小心你的钱包君就更加超级无敌瘪鸟....
2011-05-14 12:12:54
claymoer47
叮叮伽罗
碰一下又不会坏=。=
2011-05-14 12:18:29
yoyo
伽罗叮叮
=。=那就让你碰一下咯...
2011-05-14 12:22:32
claymoer47
叮叮伽罗
好的,给我在东区看到我就要碰
2011-05-14 12:27:15
yoyo
伽罗叮叮
= =就碰一下啊....
2011-05-14 12:29:23
claymoer47
叮叮伽罗
明天活动带过来吧
2011-05-14 14:13:55