claymoer47
claymoer47

最近心态好差,果然是我的EQ太低了么π_π

yoyo
伽罗最近心态同差的飘过.....2011-05-17 13:27:22
claymoer47
叮叮伽罗难道我大姨妈了⊙﹏⊙b2011-05-17 13:30:26
yoyo
伽罗叮叮唉...反正最近超级无敌烦啊!!!!2011-05-17 13:34:27
claymoer47
叮叮伽罗你肯定来了~~~2011-05-17 13:38:37
yoyo
伽罗叮叮你才来了,你全家都来了!2011-05-17 13:39:44
claymoer47
叮叮伽罗额。。。。歌姬,别鸡动。。。。。。2011-05-17 13:43:15
yoyo
伽罗叮叮╭(╯^╰)╮2011-05-17 13:48:36