claymoer47
claymoer47

shit,什么狗屁大学生心理健康教育考试,那试卷真TM恶心。。。抄到不想抄了。。。

yoyo
伽罗+1!!!2011-06-22 13:24:53
claymoer47
叮叮上了2个星期了,心理委员没拿试卷。。。今天才拿到,要我们晚上叫,魂淡啊QAQ2011-06-22 14:14:03